Software‎ > ‎

TwitterNeighbor

近くにいるTwitterユーザをリアルタイムに表示するソフトウェアです。 
本ソフトウェアの使用方法については、GIGAZINE記事もご参照ください。


                                                               Twitter Neighbor beta 0.1  


・隣接ユーザ表示機能
数分以内、数百m以内にツイートした2人のユーザを探し出し、地図上で位置を確認できます。

・自分の隣接ユーザ通知機能
本ソフトウェア起動中に、自分のアカウントで位置情報付きツイートすると、近くにいるユーザがいる場合、通知します。 


ċ
neighbor.zip
(355k)
zuhito .com,
2012/01/07 22:28
Comments